Önemli Telefonlar Sayfasna Ho Geldiniz.

YERKÖY KAMU KURUM VE KURULUÞLARA  AÝT TELEFON NUMARALARI
Kurumlar Tel. “Alan Kodu -0354”
Kaymakam 516 17 60
Belediye Baþkaný 516 70 00-01
C.baþsavcýsý 5162371
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý 516 23 72
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü 516 12 75
Askerlik Þubesi Baþkanlýðý 516 22 52
C.Savcýsý 516 23 71
C.Savcýsý 516 23 71
Asliye Ceza Hakimi 516 23 71
Sulh Ceza Hakimi 516 23 71
Sulh Hukuk Kadostro Hakimi 516 17 59
Asliye Hukuk Hakimi  516 23 71
Bölge Trafik 5181144
Seçim Müdürü 5161759
Ýcra Müdürü 5162371
Noter 5162998
   
DEVLET BAKANLIKLARI ÝLÇE TEÞKÝLATLARI
Ýlçe Müftüsü 516 22 20
Tapu Sicil Müdürü 516 24 71
Kadostro Müdürü 516 28 00
Gençlik Spor Müdürü 518 11 77
   
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATLARI
Yazi Ýþleri Müdürü 5161758
Özel idare Müdürü 5162377
Nüfus Müdürü 5162478
Sekili Belediye Baþkaný 5475037
Saray Belediye Baþkaný 5572044
   
MALÝYE BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATI
Mal Müdürü 516 26 60-28 07
Vergi Dairesi Müdürü 516 10 78
   
MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATI
Milli Eðitim Müdürü 516  60 40-29 96
Öðretmen Evi Müdürü 516 24 11
Halk Eðitim Müdürü 516 24 77 
   
SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATI
Saðlýk Grup Baþkaný 5162352
Devlet Hastanesi Baþhekimi 516 61 45
Devlet Hastanesi Müdürü 516 61 45
1.Nolu Saðlýk Ocaðý 516 26 47
2.Nolu Saðlýk Ocaðý 518 11 48
3.Nolu Saðlýk Ocaðý 516 73 46
4.Nolu Saðlýk Ocaðý 516 24 49
   
ULAÞTIRMA BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATI
Posta Ýþletme Müdürü 516 24 00
Telekom Müdürü 516 93 24
DDY. Gar Müdürü 51626 64–55 57
   
TARIM VE KÖY ÝÞLERÝ BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATI
Ilçe Tarým Müdür 5163446
TMO Þube Müdürü 516 17 53-1662
Tarým Kredi Koop. Müdürü 516 16 70
Pancar Bölge Þefi 516 18 50
   
KÜLTÜR BAKANLIÐI ÝLÇE TEÞKÝLATI
Halk Kütüphanesi 516 13 1