yeler Sayfasna Ho Geldiniz.


ÜYEMÝZ MEHMET KÖMÜRCÜOÐLU’NUN BAÞARI HÝKÂYESÝ

 

        1970 Yerköy Doðumlu Mehmet Kömürcü oðlu ilk, orta ve lise eðitimini Yerköy ‘de tamamladý. Aile mesleði olan kasaplýk ve celepçilik iþiyle uðraþan Kömürcü oðlu kendisini bu konularda askerlik görevi bitene kadar babasýnýn yanýnda yetiþtirdi. Sýkýntýlý dönemler yaþadý.

Askerlik dönüþü babasýnýn vefatý ile iþin baþýna geçti. Ve kardeþleri ile birlikte sýkýntýlý dönemlerden geçerek ticari faaliyetlerini toplu hayvan kesimleri, dericilik, sakadat ticareti gibi Türkiye genelinde iþler yaptý.

 

       Mehmet KÖMÜRCÜOÐLU göre baþarýyý 2012 yýlýnda Yerköy Ticaret Borsasý’nýn aracýlýðý ile Yerköy Düðün Salonunda Avrupa Birliði Hibe Programlarýný anlatan bir programda hayatýnýn akýþýný deðiþtirdi. Kendi deðimi ile konuyu kavradý ve ilk projesini 2013yýlý Mart ayýnda tamamlayarak IPARD ‘a verdi ve ayný yýlýn 9.ayýn içerisinde projesi onaylandý.200baþlýk besi hayvaný projesi 2014 yýlýnda faaliyete geçirdi.

Ýkinci projesi yine ayný kuruma sütçülük konusunda proje verdi, sütçülük bütünleþmiþ tesisi tam hýzýyla devam etmektedir. Besicilik konusunda kurbanlýk besi ve ithal dana getirterek tam kapasite iþletmesini çalýþtýrmaktadýr.

 

      30–35 metrelik kasap dükkânýndan, ilimizde hayvancýlýkta söz sahibi olarak, kendi hayvanlarýnýn ihtiyacý olan yonca, silaj, fið gibi üretimleriyle ve makine ekipmanlarýyla sektörde öncü ve örnek olmaya devam etmektedir.